v souvislosti s používáním webových stránek www.mojenehoda.cz

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou vytvořeny s cílem seznámit vás, jak se shromažďují, zpracovávají, používají a chrání osobní údaje. Při zabezpečení ochrany soukromí a osobních údajů se postupuje v souladu s legislativou, zejména s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

 

 1. Správce osobních údajů a provozovatel webových stránek

Správcem osobních údajů a provozovatelem webových stránek www.mojenehoda.cz je Mgr. Miroslav Ševečka, advokát se sídlem Banskobystrická 568/157, 621 00 Brno, IČO: 76638766, ev. č. ČAK 15599 (dále jen „správce“).

 1. Subjekt údajů

Subjektem údajů (dále jen „SÚ“) je zejména osoba, které využije bezplatnou poradnu prostřednictvím kontaktního formuláře či telefonického kontaktu, případně klient, který uzavře smlouvu o poskytování právních služeb. Ochrana osobních údajů v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb se řídí touto smlouvou a její přílohou.

 1. Kategorie shromažďovaných a zpracovávaných osobních údajů

Identifikační údaje: jméno, příjmení,

Kontaktní údaje – emailová adresa, telefon, případně bydliště.

 1. Zdroje získání osobních údajů
 • bezplatná online poradna prostřednictvím kontaktního formuláře
 • telefonická konzultace
 • emailová zpráva.
 1. Způsob a délka trvání zpracování údajů

Osobní údaje se zpracovávají manuálně i automatizovaně. Údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje získané z kontaktního formuláře, telefonických hovorů a emailových zpráv bez následného uzavření smlouvy o poskytování právních služeb se zpracovávají po dobu nejdéle 3 let od posledního kontaktu (zpráva, telefonický hovor) se SÚ.

 1. Právní titul a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje se zpracovávají za účelem vašeho požadavku o právní radu a možnosti zaslat vám odpověď na váš dotaz prostřednictvím právní poradny, telefonického hovoru či emailové zprávy. Jedná se o zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V případě zájmu o zasílání obchodních sdělení, článků či aktualit, se vaše osobní údaje zpracovávají s vaším souhlasem na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoli odvolat.

 1. Přístup k osobním údajům

K vašim osobním údajům má přístup pouze správce, případně jeho zaměstnanci a správcem pověření zpracovatelé osobních údajů na základě příslušné smlouvy v souladu s čl. 28 GDPR. Vaše osobní údaje se zásadně nepředávají dalším subjektům. Pouze v případě, když je to nutné pro ochranu zájmů správce nebo ve veřejném zájmu (státní orgány, apod.).

 1. Práva subjektu údajů
  1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že SÚ má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. SÚ má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má SÚ právo kdykoli doplnit.
  2. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o SÚ zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a SÚ o to požádá.
  3. SÚ má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má SÚ právo kdykoli vznést námitku.
  4. Právo na přenositelnost údajů dává SÚ možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  5. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě, že osobní údaje SÚ jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se SÚ, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů mám SÚ kdykoli. Učiní tak písemně nebo elektronicky na adrese správce.
  6. V případě, že bude SÚ jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech SÚ je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
  1. Předávání osobních údajů do třetích zemí

  Osobní údaje se do třetích zemí nepředávají.

  1. Automatizované zpracování a profilování osobních údajů

  Automatizované zpracování se používá z důvodu urychlení procesu zpracování. Profilování se neprovádí.

  1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Pověřenec nebyl jmenován.

   

  Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1.12.2019 až do jejich změny.