Bolestné se vztahuje na každé tělesné zranění (zlomená ruka, odřeniny a podobně). Každému zranění odpovídá určitá finanční kompenzace. Pro určení výše odškodnění se používá Metodika Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Jednotlivá zranění jsou obodována určitým počtem bodů. Tento počet se vynásobí hodnotou bodu, která se odvodí od 1 % hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za uplynulý kalendářní rok.

Ztížení společenského uplatnění

Toto odškodnění se dá zjednodušeně nazvat jako to, co obdržíte v případě trvalých následků, kvůli kterým nemůžete vykonávat dosavadní práci, fungovat v rodinném životě, uspokojovat základní životní a společenské potřeby, nemůžete se dál vzdělávat, sportovat a podobně. Typickým příkladem je, když zdravý člověk zůstane na vozíku. Výše odškodnění se nejčastěji stanoví na základě znaleckého posudku.

Škoda na vozidle

Toto odškodnění se řeší asi nejčastěji. Náhrada škody se platí zpravidla z povinného ručení viníka. Pokud viník nebyl pojištěný nebo nebyla zjištěna jeho totožnost, dostanete při splnění zákonných podmínek odškodné z Garančního fondu České kanceláře pojistitelů.  Pokud se automobil podaří opravit, můžete žádat i náhradu za pokles hodnoty auta kvůli tomu, že bylo bourané. V případě, že vozidlo opravit nelze nebo je oprava nerentabilní, dostanete vyplacený rozdíl mezi hodnotou vozidla před nehodou a cenou vraku. Pojišťovna vám většinou nabídne prodej vraku v aukci. Pokud se prodej uskuteční, dostanete také částku, za kterou se vrak prodal.

Škoda na dalších hmotných věcech

Při nehodě může dojít kromě vozidla i k poškození nebo zničení vašich dalších věcí movitých ( například zavazadel) ale i nemovitých (někdo vám například narazí do domu). I v tomto případě máte nárok na odškodnění. Výše náhrady odpovídá obvyklé hodnotě věci před poškozením, ale přihlíží se i k jejímu stáří, opotřebení a vašemu citovému vztahu k této věci.

Náklady na péči o poškozeného

Náklady, které jsou spojené s vaším ošetřováním nebo péčí o vaši domácnost, se uhradí osobě, která je vynaložila. Při hospitalizaci se náklady hradí zdravotnickému zařízení. Může nastat i situace, kdy o vás osobně pečuje příbuzný, aniž by měl nějaké výdaje. I v tomto případě je kompenzace možná a její výše odpovídá obvyklým nákladům na péči. To znamená, že můžete požadovat zhruba takovou částku, kterou byste zaplatili ošetřovatelce. Pokud váš stav vyžaduje léky, ortopedické pomůcky, procedury, rehabilitace a další, můžete žádat toto odškodnění. Kromě toho dostanete uhrazené i cestovné k lékaři a můžete uplatnit i nárok na úhradu nákladů na cestu blízkých osob, které za vámi do nemocnice přijeli. Náklady se liší případ od případu.

Náhrada při poranění zvířete

Do tohoto typu odškodnění spadají případy, ve kterých dojde k poranění vašeho zvířete. Finanční náhrada pokrývá účelně vynaložené náklady, které se pojí s péčí o jeho zdraví. Kromě domácích mazlíčků se může jednat i o hospodářská zvířata.

Náhrada za ztrátu na výdělku za trvání dočasné pracovní neschopnosti

Žádat můžete náhradu za výdělek, kterého jste nemohli dosáhnout kvůli pracovní neschopnosti. Máte nárok na rozdíl mezi nemocenskou a vaším průměrným výdělkem. U podnikatelů se vychází z daňového přiznání.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti

Na toto odškodnění máte nárok, pokud po skončení pracovní neschopnosti dosahujete nižšího výdělku než před ní. Náhrada za ztrátu výdělku vám bude vyplácena po skončení pracovní neschopnosti formou peněžitého důchodu. Částka náhrady je rozdílem mezi původním a novým výdělkem s připočtením případného invalidního důchodu.

Zvláštní nemajetková újma

Tato náhrada náleží tomu, kdo pociťuje způsobenou újmu jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. Škůdce způsobil tuto újmu úmyslně, z hrubé nedbalosti nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky. Jedná se například o situaci, kdy se snažíte vyprostit osobu z hořícího vozidla, které někdo úmyslně zapálil, ale osoba vám před očima zemře, z čehož budete mít následně trauma.

Náhrada za ztrátu důchodu a "bezúplatné práce"

Mezi vašimi nároky také může být náhrada za ztrátu na důchodu, kdy například dostanete nižší starobní důchod z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti. Také můžete uplatnit náhradu za „bezúplatné práce“ (pomoc v domácnosti nebo v závodě), které jste nemohli vykonávat.

Odškodnění při dopravní nehodě s úmrtím

Pokud při nehodě došlo k úmrtí, máte zpravidla nárok na tato odškodnění:

Odškodnění duševních útrap

Na toto odškodnění máte nárok, pokud kvůli nehodě dojde k zvlášť závažnému ublížení na zdraví nebo úmrtí osoby blízké. Podle Nejvyššího soudu České republiky vychází základní finanční kompenzace z 20 násobku průměrné měsíční hrubé mzdy za předchozí kalendářní rok. Takové odškodnění můžete obdržet v případě, že zranění utrpěli nebo zemřeli vaši rodiče, manžel nebo děti. U ostatních blízkých osob se výše finanční kompenzace posuzuje taky podle intenzity vztahů a konkrétních okolností případu. Více se dočtete zde.

Náhrada výživy pozůstalým

Na toto odškodnění má nárok poškozený, kterému zemře osoba, jež k němu měla vyživovací povinnost, například živila děti nebo manžela. Pokud jste přišli o blízkého, který vám na výživu přispíval, můžete odškodnění požadovat po povinné osobě, tedy hlavně po viníkovi, za kterého případně nároky hradí pojišťovna. Nezletilé děti mohou odškodnění pobírat až do ukončení přípravy na budoucí povolání. Pokud studují, mají tento nárok až do 26 let.

Náhrada nákladů spojených s pohřbem

Náklady na pohřeb by vám měl uhradit škůdce, tedy zpravidla viník nehody. Výše částky se odvíjí od okolností a zvyklostí spojených s pohřbem a platí se v rozsahu, v jakém nebyla uhrazena z tzv. pohřebného. Náklady většinou zahrnují:

  • vypravení pohřbu,
  • zařízení pomníku,
  • smuteční hostinu,
  • cestovní výlohy,
  • ošacení na pohřeb,
  • další náklady, které se s pohřbem pojí z hlediska místních a kulturních zvyklostí.

Potřebujete se poradit, na co máte nárok, nebo jak se bránit? Využijte naši bezplatnou konzultaci