Dopravní nehoda jako přestupek

Dopravní nehoda jako přestupek je posuzována v případě, kdy dojde k porušení pravidel silničního provozu. Příklad: Typicky se může jednat o srážku dvou vozidel, kdy řidič nedal přednost v jízdě druhému vozidlu, ale při nehodě nedošlo ke zranění.

Nehoda se jako přestupek posuzuje někdy i tehdy, kdy bylo ublíženo na zdraví jiné osobě než viníkovi nehody. Toto zranění poškozeného neomezuje v jeho běžném životě, nevyžaduje lékařské ošetření a netrvá déle než 7 dní. V závažnějších případech se však již jedná o trestný čin. Hranici mezi přestupkem a trestným činem, při kterém došlo k ublížení na zdraví, stanovuje trestní zákoník.

Sankce
Pokud při dopravní nehodě nedošlo k ublížení na zdraví, hrozí vám pokuta, která se může pohybovat v rozmezí od 25 000 do 50 000 Kč.

Kdy je autonehoda trestným činem

Trestným činem je zpravidla nehoda, při které došlo k závažnějšímu ublížení na zdraví, byla způsobena úmyslně, z hrubé nedbalosti nebo k ní došlo pod vlivem návykových látek. Do klasifikace trestného činu se řadí i v momentě, kdy došlo k poškození obecně prospěšného zařízení. Blíže jsme se o jednotlivých trestných činech rozepsali níže.

Dobrá rada
Všech trestných činů, kromě opilství, které uvádíme níže, se mohou dopustit i právnické osoby.

Neposkytnutí pomoci řidičem motorového vozidla

Tohoto trestného činu se dopustíte v případě, že při nehodě, na které jste měl účast, jako řidič dopravního prostředku neposkytnete pomoc osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, ačkoliv tak můžete učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Obecného neposkytnutí pomoci se můžete dopustit i v případě, že nejste účastníkem provozu a zraněné osobě neposkytnete pomoc.

Sankce
Tento závažný trestný čin se trestá odnětím svobody až na 5 let nebo zákazem činnosti (řízení motorových vozidel). Takto vysoký trest může být úložen kvůli tomu, že vaší nečinností mohl jiný člověk přijít o život. U obecného neposkytnutí pomoci se trest odnětí svobody pohybuje ve výši až 2 roky. V případě, že by pomoc neposkytnul záchranář, hrozí mu vězení v délce 3 let a zákaz činnosti.

Opilství

Trestného činu opilství se můžete dopustit, pokud se požitím nebo aplikací návykové látky přivedete, třeba i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, ve kterém se dopustíte činu jinak trestného. Jedná se o takový čin, kterému zpravidla chybí některý znak, zde příčetnost. Můžete se tedy například dostat do stavu nepříčetnosti tím, že požijete velké množství alkoholu a v tomto stavu nepříčetnosti usednete za volant a způsobíte dopravní nehodu s vážným zraněním jiné osoby. Z důvodu vaší nepříčetnosti nebudete souzený za způsobení těžké újmy na zdraví.

Sankce
Za trestný čin opilství vám hrozí trest odnětí svobody zpravidla v trvání 3 až 10 let podle toho, jakého činu se ve stavu nepříčetnosti dopustíte.

Ohrožení pod vlivem návykové látky

Pokud budete řídit motorové vozidlo ve stavu vylučujícím řízení, tedy pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, a dojde k dopravní nehodě, může jít trestný čin. Záleží na tom, zda došlo k ohrožení života nebo zdraví osob, nebo jste způsobil škodu přesahující 500 000 Kč. Vzhledem k tomu, že na každého návykové látky působí jinak, není zákonem stanoveno žádné konkrétní množství návykové látky, jejíž požití může vést ke spáchání zmiňovaného trestného činu. Více o alkoholu za volantem se dočtete zde.

Sankce
Za ohrožení pod vlivem návykové látky vám hrozí trest odnětí svobody v trvání až 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti (řízení motorových vozidel). V případě, že pod vlivem způsobíte dopravní nehodu nebo budete řídit třeba tramvaj či autobus, vystavujete se riziku trestu odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky.

Ublížení na zdraví

Pokud při dopravní nehodě úmyslně způsobíte zranění nebo onemocnění jinému člověku, kterého bude toto omezovat nejméně 7 dní, jedná se o trestný čin ublížení na zdraví. Na rozdíl od těžké újmy na zdraví, je v tomto případě intenzita ublížení na zdraví nižší. V souvislosti s dopravní nehodou se řidiči dopouštějí tohoto trestného činu nejčastěji z nedbalosti.

Sankce
V případě úmyslného ublížení na zdraví vám hrozí vězení v délce od 6 měsíců až po 3 roky. Pokud k tomu dojde z nedbalosti, můžete jít do vězení na 1 rok nebo dostat trest zákazu činnosti (řízení motorových vozidel).

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

Tento trestný čin přímo nesouvisí s dopravními nehodami, ale řadí se mezi „dopravní“ trestné činy. Můžete se jej dopustit, pokud řídíte vozidlo i přestože vám byl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel, byl zadržen řidičský průkaz nebo jste ztratil odbornou způsobilost k řízení vozidel z důvodu dosažení hodnoty 12 bodů.

Sankce
Za tento trestný čin vám hrozí vězení až 2 roky. Zákaz činnosti se zpravidla neukládá, jelikož dostáváte trest za to, že jste tento zákaz porušil.

Usmrcení z nedbalosti

O usmrcení z nedbalosti se jedná v případě, že při autonehodě došlo k smrti jiné osoby než viníka. Závažnost je odstupňována podle míry zavinění, intenzity i způsobu porušení povinností nebo rozsahu následků.

Sankce
Pokud při dopravní nehodě dojde k usmrcení, hrozí vám trest odnětí svobody v délce až 3 roky nebo zákaz činnosti (řízení motorových vozidel). Dojde-li k usmrcení kvůli hrubému porušení pravidel silničního provozu, může se délka trestu odnětí svobody pohybovat od 2 do 8 let. Trest odnětí svobody můžete dostat v délce 3 až 10 let v případě, že při nehodě došlo k usmrcení více než jedné osoby.

Poškození cizí věci

O trestný čin poškození cizí věci se může jednat například při dopravní nehodě, která byla spáchaná úmyslně a při které došlo k poškození cizího vozidla, ale i jiné věci. Výše vzniklé škody musí dosahovat nejméně 5 000 Kč. Pokud však k nehodě došlo kvůli nedbalosti, což je drtivá většina nehod, není naplněná skutková podstata tohoto trestného činu.

Sankce
Do vězení můžete jít až na 1 rok, ale také vám může být uložen trest zákazu činnosti (řízení motorových vozidel) nebo propadnutí věci. V případě, že škoda na vozidle přesahuje částku 500 000 Kč, může být délka pobytu za mřížemi činit 6 měsíců až 3 roky.

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti

K tomuto trestnému činu může dojít buď úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti. V ostatních méně závažných případech se čin hodnotí jako přestupek. Jádrem trestného činu nebo přestupku je poškození, zničení, odstranění nebo vyřazení z provozu obecně prospěného zařízení. Jde například o dopravní značky, závory, svodidla, ale také stožáry osvětlení, vysílače a další.

Sankce
Pokud vás soud za tento trestný čin odsoudí, hrozí vám vězení až na 3 roky nebo zákaz činnosti (řízení motorových vozidel). V případě značné škody, která přesahuje hranici 500 000 Kč, se trestní sazba pohybuje v rozmezí 1 až 6 let. Nejvážnější případy se trestají vězením v délce 8 let.

Obecné ohrožení

K obecnému ohrožení dojde v případě, že svým nebezpečným chováním vystavíte nejméně 7 osob smrtelnému nebezpeční nebo možnosti těžké újmy na zdraví. Za obecné ohrožení se však považuje i ohrožení cizího majetku, na kterém by mohla být způsobena škoda ve výši přesahující 5 000 000 Kč.

Příklad: Nebezpečné chování je třeba projetí železničním přejezdem těsně před projíždějícím vlakem nebo jízda na dálnici v protisměru. Aby byl váš čin označen jako obecné ohrožení, stačí, abyste toto nebezpečí pouze vyvolali. Ke zranění nebo poškození věci vůbec nemusí dojít. Ke spáchání může dojít úmyslně i z nedbalosti.

Sankce
V případě, že jste tento trestný čin spáchal úmyslně, můžete jít za mříže na 3 až 8 let. Pokud při obecném ohrožení dojde ke zranění nebo způsobení škody, trestní postih je samozřejmě přísnější. V případě nedbalosti můžete jít do vězení až na 2 roky nebo dostat trest zákazu činnosti (řízení motorových vozidel).

Těžké ublížení na zdraví

Klasifikace jako těžké ublížení na zdraví je stanovena tehdy, pokud poškozenému úmyslně způsobíte vážnou poruchu zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Může však nastat i situace, kdy toto způsobíte neúmyslně. V tomto případě jste se dopustil těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Za těžkou újmu na zdraví se za těchto podmínek považuje:

  • zmrzačení,
  • ztráta nebo snížení pracovní schopnosti,
  • ochrnutí nohou či rukou,
  • ztráta nebo velké oslabení smyslového ústrojí (zrak, čich, sluch),
  • poškození důležitého orgánu,
  • zohyzdění,
  • vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
  • mučivé útrapy,
  • delší dobu trvající porucha na zdraví – obvykle nejméně 6 týdnů.

Sankce
V základní sazbě vám hrozí odnětí svobody na 3 až 10 let. V případě, že jste způsobil těžkou újmu na zdraví u dvou a více osob, těhotné ženy nebo dítěte mladšího 15 let, můžete jít do vězení na 5 až 12 let.

Potřebujete se poradit, na co máte nárok, nebo jak se bránit? Využijte naši bezplatnou konzultaci