Absolutní přednost aneb kdo je viníkem nehody

Kdo se s tím nikdy nesetkal? Čekáte na vedlejší silnici, abyste mohli přejet křižovatku, sledujete provoz nalevo, pak napravo. V rozumné vzdálenosti vidíte přibližující se vozidlo po hlavní silnici. Říkáte si, ještě je daleko, to stihnu. Občas se ovšem může stát, že nesprávně odhadnete vzdálenost nebo rychlost vozidla na hlavní silnici. Toto jsou velmi časté případy vzniku dopravní nehody. Jelikož jste měli povinnost dát přednost v jízdě vozidlu na hlavní silnici, zpravidla jste označeni za viníka dopravní nehody. Následkem může být kromě uložení sankcí i to, že budete muset nahradit poškozeným jejich majetkové i nemajetkové nároky.

Co říkají právní předpisy?

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) definuje v ustanovení § 2 písm. q) pojem „dát přednost v jízdě“ jako povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.

Omezení druhého řidiče

Dát přednost v jízdě neznamená povinnost řidiče počínat si tak, aby žádným způsobem neomezil směr nebo rychlost jízdy řidiče, který má přednost v jízdě. Řidič poruší takovou povinnost tehdy, jestliže vytvoří dopravní situaci, kdy řidič, který má přednost v jízdě, musí náhle změnit směru nebo rychlost jízdy. Tím není například mírné přibrzdění nebo plynulé přejetí do jiného jízdního pruhu. Takto se to vykládá ale pouze za okolností, kdy k těmto manévrům má řidič na hlavní silnici dostatek času a není jim na překážku stav vozovky nebo dopravní situace.

Kdo odpovídá za zavinění dopravní nehody?

Jestliže řidič přijíždějící po vedlejší silnici nedá přednost v jízdě řidiči přijíždějícímu po hlavní silnici, zpravidla odpovídá za jejich střet a případné další následky. Jinak tomu ovšem je, pokud řidič jedoucí vysokou rychlostí po hlavní silnici znemožní, resp. podstatně ztíží řidiči na vedlejší silnici, aby mu dal přednost. V tomto případě není vyloučena odpovědnost nebo spoluodpovědnost řidiče jedoucího po hlavní silnici za případnou kolizi.

Porušení důležité povinnosti uložené zákonem

Výrazné překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci (např. o 70%) je porušením důležité povinnosti řidiče. Jedná se většinou o okolnost, která řidiči přitěžuje z hlediska ukládání sankce. Typickým následkem takové situace je to, že řidič, který je jinak povinen dát přednost v jízdě, uvidí jiné vozidlo pozdě. Zároveň je třeba zdůraznit, že nedání přednosti nesmí být důsledkem toho, že řidič přijíždějící po vedlejší silnici pominul nějakou významnou okolnost. Pokud tedy řidič na hlavní silnici jede rychlostí, která maximální povolenou rychlost výrazně překračuje, a řidič na vedlejší silnici nemá důvod takové překročení předpokládat, za případnou kolizi by měl nést odpovědnost řidič jedoucí po hlavní silnici.

Princip omezené důvěry

Při rozhodování o viníkovi dopravní nehody rovněž nelze pominout tzv. princip omezené důvěry, spočívající v tom, že řidič se může spolehnout na to, že ostatní účastníci silničního provozu dodrží dopravní předpisy, pokud z konkrétní situace nevyvstane obava, že tomu tak nebude. Naopak platí, že řidič, který výrazně překročil maximální povolenou rychlost, nemůže bez dalšího oprávněně očekávat, že mu dá řidič přijíždějící z vedlejší silnice přednost.

Omezený rozhled

Velmi často se řidiči setkávají se situací, že zejména při odbočování nemají dostatečný rozhled vlevo či vpravo. Jak postupovat v této situaci? Podle zákona o silničním provozu platí, že řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. Toto ovšem neplatí v případě odbočování doleva (§ 21 odst. 5 zákona o silničním provozu), byť povinnost dát přednost v jízdě zůstává zachována. K uvedenému lze doplnit ještě ustanovení § 22 odst. 4 téhož zákona, dle něhož na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled. Je tedy patrné, že řidič by měl najet do křižovatky tak, aby viděl, co se v křižovatce děje. Na druhé straně, je potřeba, aby dodržel zásady pro dání přednosti v jízdě. Více informací a konkrétní případ lze nalézt například v rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Jak je to správně?

Je to především řidič jedoucí po vedlejší silnici, který má povinnost a odpovědnost za správný manévr přednosti v jízdě. Základní pravidla jsou jednoduchá. Řidič by neměl vjet na pozemní komunikaci, případně do křižovatky, pokud nemá dostatečný rozhled na obě strany. Totéž platí pro couvání a otáčení. V těchto případech je vhodné využít pomoci spolujezdce nebo další osoby, která zajistí bezpečný vjezd na komunikaci. Řidič, který má povinnost dát přednost v jízdě by se neměl spoléhat pouze na výše popsaný princip omezené důvěry; to platí zejména pro méně zkušené řidiče. Není ostuda chvíli počkat a pustit vozidlo, které se přibližuje i z větší vzdálenosti nebo jede vyšší rychlostí. Pokud nemáte dostatečnou jistotu při rozjíždění se s vozidlem nebo s řízením motorových vozidel teprve začínáte, informujte ostatní řidiče vylepením příslušné značky na zadní části vašeho vozidla. Většina řidičů zbystří, pokud vidí nálepku „Z“ v trojúhelníku.

Závěr

Jednou ze základních povinností řidiče jedoucího po vedlejší silnici je dát přednost v jízdě řidiči na hlavní silnici. Na druhé straně je nutné uvést, že v České republice neexistuje právo absolutní přednosti řidiče jedoucího po hlavní silnici. Za určitých okolností tedy může být viníkem dopravní nehody i řidič jedoucí po hlavní silnici. Každý případ je nutné posoudit individuálně. Máte jinou zkušenost nebo potřebujete poradit ohledně konkrétního případu? Využijte naší bezplatné poradny zde.