Přechod pro chodce

Poškozená doplatila na neschopnost „odborníků“

Přečtěte si, jak může dopadnout vyřizování standardní pojistné události, když se poškozená obrátí na „odborníky“. Jedná se o skutečný případ, který se stal na českých silnicích. Článek zveřejnila Brněnská drbna.

AKTUALIZACE: Klientce jsme pomohli vymoci více než 600 tis. Kč. Kdyby se spokojila s verdiktem „odborníků“, tak by nedostala nic!

Totální škoda – změna, kterou pojišťovny tají

Do jaké výše je účelná oprava vozidla, když se řeší totální škoda? Dlouhodobá praxe pojišťoven se zřejmě změní. Průlomová změna pomůže poškozeným.

Co je to totální škoda

Totální škoda nebo „totálka“ znamená, že vaše vozidlo nebo motorka je po nehodě tak poškozená, že není ekonomicky účelné toto vozidlo opravovat. V těchto případech vám pojišťovna vyplatí rozdíl mezi cenou vozidla před poškozením a hodnotou vraku. Poškozený vrak vozidla můžete buď prodat v aukci, kterou zpravidla zajistí pojišťovna, nebo si vrak můžete ponechat. Pokud vrak prodáte v aukci, jeho cenu hradí kupující nikoliv pojišťovna.

Zavedená praxe

Právní úprava náhrady škody v případech poškozených vozidel je upravena v § 2951 odst. 1 a § 2969 odst. 1 občanského zákoníku.

Bývalo obvyklou praxí pojišťoven, že pokud hodnota opravy poškozeného vozidla dosahovala 70–80 % z hodnoty vozidla, tak se pojistná událost řešila jako totální škoda. Bylo tomu tak hlavně u starších vozidel, kde se cena opravy blížila hodnotě vozidla.

Bylo těžké pojišťovny přesvědčit, aby hradily cenu opravy v těchto případech. Někdy přistoupily na likvidaci rozpočtem, ale zpravidla trvaly na totální škodě.

Aktuální změny

Změnu v této praxi by mohlo přinést nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky. Toto uvádí, že obecně lze považovat za přípustné zhruba 30% překročení celkové obvyklé ceny poškozené věci. Vyšší náklady na opravu věci oproti její obecné ceně před poškozením již zpravidla představují nepoměrně vysoké náklady. Znamenají tak příliš drahou a v důsledku toho i ekonomicky neefektivní opravu věci. Cena opravy vyčíslená do třetinového převýšení obvyklé ceny věci před poškozením nepředstavuje zpravidla překážku pro náhradu škody uvedením do předešlého stavu. Zjednodušeně řečeno, pokud cena opravy nepřekročí 130% hodnoty vozidla, mělo by se vozidlo opravovat.

Závěr

Tento výklad účelnosti oprav při totálních škodách pojišťovny určitě nepotěší. Na druhé straně, závisí také na poškozených, zda znají svá práva.

Máte špatnou zkušenost s pojišťovnou nebo nedořešenou pojistnou událost? Pomůžeme vyřešit nejen totální škodu ale ostatní nároky. Obraťte se na nás.

Text stanovení § 70 zákona o přestupcích

Poškozený v řízení o dopravním přestupku

Představte si situaci, že jste při dopravní nehodě utrpěli lehké zranění spojené s pracovní neschopností a došlo k poškození vozidla. Věc řeší správní orgán jako přestupek. Co z vašich nároků můžete jako poškozený uplatnit v rámci řízení o dopravním přestupku?

Nejdříve si uvedeme, jaké nároky můžete obecně požadovat. Půjde zejména o:

 • ušlý výdělek,

 • náhradu škody na movitých věcech,

 • bolestné,

 • psychickou újmu.

Ušlý výdělek

Hovoříme o nároku majetkovém, který můžete v rámci přestupkového řízení uplatnit. Správní orgán musí poškozeného o jeho právech poučit a poskytnout mu lhůtu k uplatnění jeho nároků. Ušlý výdělek si necháte potvrdit od zaměstnavatele, a pokud podnikáte, tak budete vycházet z daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. Konkrétní částku ušlého výdělku (zisku) pak sdělíte správnímu orgánu a budete požadovat, aby správní orgán v rozhodnutí o přestupku zavázal viníka tuto částku nahradit.

Náhrada škody na movitých věcech

Zde budete primárně žádat o náhradu škody na vozidle, což je opět majetkový nárok. Pokud nepůjde o totální škodu na vozidle, tak bude zpravidla zapotřebí nechat vozidlo nejdříve opravit. Faktury za opravu pak doložíte správnímu orgánu a opět budete požadovat úhradu vyčíslené částky.

Při poškození vozidla nezapomínejte na jeden často opomíjený nárok, kterým je obchodní znehodnocení vozidla. Jinými slovy, pokud vám poškodí vozidlo při nehodě, tak byť jej necháte opravit novými díly, jeho hodnota poklesne. Nechejte si zpracovat znalecký posudek a částku opět uplatněte v rámci řízení o přestupku. Více o tomto tématu se dozvíte zde.

Při dopravní nehodě může dojít i k poškození jiných movitých věcí, než jen vozidla. Často to bude převážený náklad ve vozidle, osobní věci, elektronika apod. Poškození všech těchto věcí můžete rovněž coby majetkovou škodu uplatnit rámci přestupkového řízení. Škodu vyčíslete  doložte. A co když již nemáte účtenky? Sepište čestné prohlášení, případně zkuste na internetu dohledat cenu, za kterou se obdobná věc historicky prodávala.

Bolestné

Jde o velmi častý nemajetkový nárok poškozeného v souvislosti s dopravní nehodou. Bohužel, v rámci přestupkového řízení poškozený nemůže tento nárok uplatnit, protože že zákon o přestupcích neumožňuje uplatňovat nemajetkovou újmu vzniklou poškozenému. Považujeme to za zásadní změnu oproti předchozí právní úpravě.

Psychická újma

Dopravní nehoda je velmi nepříjemný prožitek, který může zanechat i psychické následky. Častokrát se účastník dopravní nehody následně bojí sednout za volant nebo i na místo spolujezdce. Obecně může mít strach z provozu, může být nesvůj nervózní a nesoustředěný. Taktéž se mu může nepříjemná událost vracet, může být přecitlivělý, plačtivý, podrážděný apod. Tyto negativny prožitky způsobují narušení spánku, bušení srdce, migrény apod. Toto vše může mít příčinu v dopravní nehodě a poškozený může požadovat odškodnění. Nenechte se odradit pojišťovnou, že vám to již zahrnula do bolestného, není tomu tak. Bohužel, tento nárok opět nelze v rámci přestupkového řízení uplatnit.

Závěr

Kdy se tedy máte účastnit přestupkového řízení jako poškozený? Nemůžeme vám poskytnout jednoznačnou odpověď. Zpravidla bude záležet od následků dopravní nehody. Poškozený může též využít pro náhradu svých nároků pojišťovnu viníka. Existují ovšem případy, kdy zejména viník zavinění dopravní nehody rozporuje a pojišťovna plnit dočasně odmítá. V tomto případě se raději přestupkového řízení účastněte, abyste mohli ovlivnit rozhodnutí, z něhož bude následně pojišťovna vycházet.

Řešíte obdobný problém v souvislosti s dopravní nehodou? Neváhejte se na nás obrátit.

MANUÁL pro řidiče

Postup při dopravní nehodě. E-book zdarma

Dopravní nehody

Je nesporným faktem, že dopravních nehod na silnicích přibývá. Aut je hodně, řidiči spěchají, nevěnují se dostatečně provozu… Následky bývají fatální. K dopravní nehodě stačí jen málo. O to důležitější je správně reagovat.

Zákon o silničním provozu v § 47 říká, že „Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Někteří řidiči už tuto nepříjemnou zkušenost mají za sebou, jiné to ještě nepotkalo. Byť můžete být sebelepším řidičem a dávat si velký pozor, někdo může narazit do vás. V těchto krizových situacích řidič jednají různě, někdy dobře, jindy hůř.

Každá dopravní nehoda je jiná, ale všechny mají některé společné rysy. Přijde to nečekaně, může se dostavit šok či panika, dochází ke zraněním a škodám na vozidlech. Častokrát o následcích rozhodují včasné a rozvážné reakce účastníků dopravní nehody.

Pokud jste nehodu ještě nezažili nebo nevíte, jak reagovat, mohl by vám pomoci krátký návod, jak se v daných situacích zachovat. Na konci tohoto článku si můžete stáhnout příručku pro řidiče, jak se chovat při dopravní nehodě.

DESATERO ŘIDIČE při dopravní nehodě

Manuál obsahuje:

   • situace, kdy je nutné volat policii,
   • povinnosti účastníků dopravní nehody,
   • rady a tipy pro sepsání záznamu o dopravní nehodě,
   • doporučený postup, jak se zachovat po nehodě,
   • konkrétní tipy pro viníky i poškozené,
   • vybrané sankce pro řidiče,
   • BONUS

Jak pracovat s DESATEREM?

DESATERO si přečtěte, stáhněte, vytiskněte a dejte si jej do auta. Když dojde k nehodě, můžete rychle vyhledat potřebné informace a jednat s chladnou hlavou. Chcete-li pomoci dobré věci, tak e-book sdílejte s přáteli, kolegy v práci nebo na sociálních sítích. Pokud budou řidiči znát potřebné informace, mohou výrazně poklesnout závažné následky při dopravních nehodách.

DESATERO je dostupné i v „papírové“ podobě a můžete si jej vyzvednout osobně v Brně, stačí mě kontaktovat.

Závěrem doufám, že informace uvedené v DESATERU nebudete muset v praxi nikdy použít. Na druhou stranu, pokud už k dopravní nehodě dojde, budete připraveni.

Pokud máte náměty na doplnění manuálu nebo obecné dotazy k řešení dopravních nehod nebo konkrétních nároků, využijte online poradnu zde.

Link pro stažení: DESATERO ŘIDIČE při dopravní nehodě

Elektro na silnicích-kdo nese vinu při nehodě?

Na ulicích je vídáme čím dál více. Stojí na chodníku, jedou po silnici, křižují mezi lidmi na přechodech. Určitě jste si všimli, že elektrokoloběžky, elektrokola, elektrické longboardy a další elektrovozítka zaznamenala v poslední době nebývalý rozmach. Není divu. Jsou pohodlná, rychlá a perfektní do městského provozu. Co když ale takové elektro způsobí nehodu? Jak je to pak s odpovědností? A kdo hradí škodu?

Dopravní prostředek – ano, nebo ne?

Na začátku si pojďme ujasnit, jestli elektrokola a elektrokoloběžky jsou nebo nejsou dopravní prostředky. Odpověď je jednoduchá – jsou, a jejich řidiči tím pádem patří mezi účastníky silničního provozu. Pokud tedy dojde k nehodě a vzniku škody, je nutné řešit otázku, kdo je za tuto škodu zodpovědný a jaké možnosti odškodnění mají poškození.

Co je to objektivní odpovědnost

Jestliže dopravní nehodu způsobí řidič elektrokola nebo elektrokoloběžky, bavíme se o tzv. objektivní odpovědnosti, kterou nese provozovatel vůči poškozeným.

Objektivní odpovědnost znamená odpovědnost bez ohledu na zavinění (nedbalost nebo úmysl). Jedná se o velmi přísný druh odpovědnosti a škůdce (provozovatel) má jen omezené možnosti, jak se jí zprostit.

 • Pokud škoda vznikla na základě okolností, které mají původ v provozu (například smyk vozidla nebo prasklá pneumatika s následkem kolize), odpovědnosti se zprostit nelze.
 • Pokud ale provozovatel prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které zákon požaduje, pak odpovědnost nenese.

Škoda vs. dopravní nehoda

Je také potřeba rozlišovat odpovědnost za vzniklou škodu a odpovědnost za vznik dopravní nehody:

 • U dopravní nehody se zkoumá, kvůli čemu nebo komu k ní došlo. Uplatňuje se tu tzv. subjektivní odpovědnost (odpovědnost za zavinění). Pokud za vznik nehody odpovídá například řidič elektrokola (subjektivně), pak současně odpovídá i za vzniklou škodu (objektivně).
 • Naopak u odpovědnosti za škodu z provozu dopravních prostředků nezáleží na tom, jestli řidič nedával pozor nebo jestli se vyskytla technická závada na dopravním prostředku. Každé pravidlo má své výjimky a jinak tomu není ani v této oblasti. Takovou výjimkou jsou například případy vyšší moci.

V hlavní roli pohon dopravního prostředku

Klíčovým pojmem z hlediska odpovědnosti je dopravní prostředek. Objektivní odpovědnost totiž nezahrnuje všechny dopravní prostředky. Nepatří mezi ně ty, které jsou poháněné lidskou silou. Pokud se u dopravního prostředku kombinují různé pohony (lidská síla, motor, vnější síla), rozhoduje ten pohon, který převažuje. Jak je to tedy u elektrokoloběžek a elektrokol?

 • U elektrokoloběžky je to víceméně jasné. Tady je hlavním pohonem elektromotor, a vztahuje se na ni tedy objektivní odpovědnost.
 • S elektrokoly je to složitější. Zahraniční právní úpravy se přiklánějí k tomu, že objektivní odpovědnost se uplatní jen u „silnějších“ elektrokol s výkonem motoru nad 0,25 kW. Česká právní úprava tuto otázku výslovně neřeší. Odborná veřejnost se spíš kloní k názoru, že dopravní prostředky s pomocným motorem spadají pod případy objektivní odpovědnosti.

Kdo je provozovatel a proč je to důležité

Jak už jsme si řekli, za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku odpovídá jeho provozovatel. Provozovatel může, ale nemusí být současně majitelem či řidičem. Je to osoba, která provozuje dopravní prostředek na svůj účet a na vlastní nebezpečí a fakticky s ním dlouhodobě nakládá (nejen po přechodnou dobu). Provozovatel je zároveň zapsaný v technickém průkazu vozidla.

To znamená, že provozovatel má právní i faktickou možnost dlouhodobě nakládat s dopravním prostředkem. U elektrokol a elektrokoloběžek to bude typicky jejich vlastník nebo osoba, která je za úplatu nabízí k užívání, například různé sharingové společnosti.

A jak je to s řidičem? Ten může být vlastníkem dopravního prostředku a zároveň provozovatelem. Může být ale také zcela náhodnou osobou, která „pouze” řídí.

Vlastník je naopak zcela jasný – je to ten, kdo vozidlo zakoupí. Provozovatelem však může být někdo jiný.

Právní předpisy myslí i na situaci, kdy není možné určit osobu provozovatele. V takovém případě se za provozovatele považuje vlastník dopravního prostředku.

Jak je to s povinným ručením

Běžně platí, že pokud provozujete dopravní prostředek na pozemních komunikacích, musíte mít povinné pojištění odpovědnosti za škodu (lidově řečeno povinné ručení). Poškozený má díky němu relativní jistotu, že se domůže svých nároků a odškodnění skutečně získá. Je chráněný také v případě, že se viník nachází v nepříznivé majetkové situaci. Odškodné totiž vyplatí pojišťovna.

Jak je to ale u elektrokol a elektrokoloběžek? Povinné ručení se vztahuje pouze na určitá vozidla, mezi která elektrokola a elektrokoloběžky nepatří. Aby se vztahovalo i na ně, musely by být schváleny jako motocykly. A to v Česku není běžné. Pokud se tedy stane nehoda, kterou způsobí elektrovozítko, pojištění se neuplatní a vzniklé škody musí hradit provozovatel z vlastní kapsy, respektive z jiného (nepovinného) smluvního pojištění.

Řidiči elektrokol a elektrokoloběžek by se tak měli mít na pozoru a myslet na to, že za dopravní nehodu, kterou způsobí, mohou nést odpovědnost v plném rozsahu.

Co si z toho celého vzít?

 • Za škodu způsobenou řidičem elektrokola nebo elektrokoloběžky odpovídá jejich provozovatel.
 • Pokud tyto dopravní prostředky nebyly oficiálně schváleny jako motocykly, neuplatní se na ně tzv. povinné ručení a vzniklé škody musí hradit provozovatel.
 • Provozovatel si ovšem může pro tento případ sjednat smluvní pojištění odpovědnosti, tzv. „pojistku na blbost”.

Byli jste účastníkem dopravní nehody s elektrokolem či elektrokoloběžkou? Potřebujete se na něco zeptat? Rádi vám pomůžeme. Kontaktujte nás zde.

1 2 3 4