Kolik žádat za smrt osoby blízké?

S příchodem nového občanského zákoníku došlo ke zrušení „tabulek“, které stanovily částky vyplácené jako jednorázové odškodnění pozůstalým osobám za smrt osob blízkých např. při dopravních nehodách. Toto řešení bylo přijato vesměs kladně, jelikož umožňuje zohlednit okolnosti konkrétního případu.

Stará právní úprava

Dle starého občanského zákoníku se nejbližším příbuzným v řadě přímé (rodiče a děti) a dále manželům, vyplácela částka ve výši 240 000 Kč. Sourozencům pak náleželo 175 000 Kč. Tyto částky se hradily paušálně a nijak neodrážely okolnosti konkrétního případu. Poškození pozůstalí se tak museli zpravidla zdlouhavě domáhat vyššího odškodnění prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti.

Nová právní úprava

O 1. ledna 2014 je ovšem situace zcela odlišná. Jelikož nový občanský zákoník nepřevzal tabulkový systém, docházelo zejména na začátku k velkým rozdílům v přiznávání odškodnění pozůstalým v rámci soudních řízení. O částečné sjednocení rozdílné praxe jednotlivých soudů se pokusil Nejvyšší soud České republiky. Dne 12. dubna 2016 vydal tiskovou zprávu, v jejímž textu stanovil základní rozpětí pro stanovení výše náhrady nejbližším pozůstalým (manželé, rodiče a děti) ve výši 250 000 až 500 000 Kč v případě, že v daném případě nejsou dány důvody pro mimořádné zvýšení této náhrady. Tuto argumentaci převzaly s nadšením i pojišťovny, které zpravidla tyto náhrady poškozeným vyplácejí. Pojišťovny jen velmi nerady a většinou až na základě pravomocného soudního rozhodnutí vyplácely vyšší částky.

Průlomové rozhodnutí Nejvyššího soudu

Další posun v oblasti náhrady za dušení útrapy přinesl rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.9.2018, sp. zn. 25 Cdo 894/2018. V tomto rozsudku Nejvyšší soud judikoval, že výše náhrady by se měla odvíjet od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházející smrti poškozeného. Dále uzavřel, že u nejbližších osob (manželé, rodiče a děti) lze za základní částku náhrady považovat dvacetinásobek průměrné mzdy.

Další podmínky

Při stanovení konkrétní částky je ovšem dále nutné zvážit další kritéria. Jedná se zejména o vzájemných vztah zemřelého a pozůstalého, jejich věk, majetkovou závislost, vzájemné vyživovací povinnosti, majetkové poměry viníka apod. Toto rozhodnutí lze hodnotit jako posun správným směrem, nicméně tyto náhrady jsou stále na velmi nízké úrovni. Odškodnění by totiž mělo poškozenému nahradit veškeré způsobené duševní útrapy. Nevíte, kolik náleží právě vám za ztrátu blízké osoby? Zkuste se poradit.

Příklad z praxe

Krajský soud v Brně ve svém nedávném rozsudku rozhodl o nárocích pozůstalých následovně. Pozůstalému potomku, který žil se zemřelou ve společné domácnosti,přiznal 20násobek průměrné mzdy. Potomku, který nežil se zemřelou ve společné domácnosti přiznal 18 násobek. Sestře zemřelé přiznal 11násobek a vnukům zemřelé desetinásobek průměrné mzdy za rok 2018.