Poškození zaparkovaného vozidla – co dělat?

Nacouvání do cizího zaparkovaného vozidla a jeho poškození není bohužel v dnešní době nic neobvyklého. Jedná se o specifický případ dopravní nehody. Podívejme se na tuto situaci z pohledu viníka i poškozeného.

Úvod

Za dopravní nehodu se považuje událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. Toto je doslovná citace ustanovení § 47 zákona o silničním provozu. Aby se tedy jednalo o dopravní nehodu, musí být naplněny výše uvedené znaky. To platí i při poškození zaparkovaného vozidla. Pokud se událost nestane na pozemní komunikaci, nejedná se o dopravní nehodu ve smyslu zákona o silničním provozu. Zde vzniká první problém. Častokrát viník poškodí vozidlo na parkovišti, které není pozemní komunikací ale soukromým pozemkem. V tomto případě vám dopravní policie moc nepomůže, maximálně zdokumentuje stav a poučí vás, že věc nemohou dále řešit. Nezbývá tedy než se pokusit vypátrat viníka prostřednictvím svědků či záznamů z kamerového systému.

Je předpoklad, že při nacouvání do cizího vozidla zřejmě nedojde ke zranění osoby, ale zpravidla pouze k poškození vozidla. Jedná se tedy o majetkovou škodu na vozidle poškozeného, ale i viníka. Nejčastěji se jedná o různé oděrky, škrábance, promáčkliny, apod. Byť se to může zdát jako nepatrná škoda, tak v autorizovaném servisu lze zaplatit za kompletní opravu poškozeného dílu včetně lakování i 10 tisíc Kč. Zda přichází v úvahu v těchto případe náhrada za pokles obvyklé ceny vozidla, se dočtete zde.

Dalším nutným znakem této dopravní nehody musí být, že alespoň jedno z vozidel musí být v pohybu. O dopravní nehodu se tak nejedná, pokud například poškodíte vedle stojící vozidlo tím, že neopatrně otevřete dveře a odřete na něm lak.

Poškozený

Poškozený častokrát nezjistí poškození vozidla ihned poté, co nastalo. Toto bývá jedním z problémů podobných situací, protože pak lze jen velmi těžko dohledat viníka. Bohužel ne vždy je viník natolik čestný, že ponechá za stěračem lístek s kontaktem.

Poškozený, který není schopen zjistit viníka, může nahlásit dopravní nehodu na policii (byť škoda evidentně nedosahuje úrovně 100 tisíc Kč). Pokud tedy nedošlo k poškození na soukromém pozemku, policie bude pátrat po viníkovi (jinak by se jednalo „pouze“ o občanskoprávní spor o náhradu škody). Pokud ovšem není dostupný kamerový záznam z tohoto místa, tak šance na úspěch bývají mizivé. Poškozenému tak nezbývá než nést opravu ze svého, případně řešit věc cestou havarijního pojištění.

Viník

Viník dopravní nehody nezřídka o poškození ani neví. Jedná se o různé „ťukance“ a odřeniny, které vznikají při parkování či vyjíždění z parkoviště. To jej samozřejmě neomlouvá, ale někdy to vysvětluje, proč nezanechal zprávu za stěračem. Každopádně za poškození vozidla odpovídá a škodu by měl nahradit. Pokud viník zjistí, že poškodil jiné vozidlo a není schopen dohledat vlastníka, měl by zanechat například za stěračem kontaktní údaje. Rovněž může nehodu ohlásit na policii a policie pak může dohledat poškozeného.

Při poškození vozidla na parkovišti obchodního centra je vhodné ohlásit škodu například ostraze nebo na informacích. Pokud dojde k poškození na soukromém pozemku, tak viník musí hradit škodu ze svého, protože tyto případy nekryje povinné ručení. Při „normální“ dopravní nehodě na pozemní komunikaci se postupuje jako při jakékoli jiné dopravní nehodě. Pokud je znám viník a poškození nedosahuje 100 tisíc Kč, sepíše se záznam o dopravní nehodě. Bez něj pojišťovna plnit zpravidla nebude. Je důležité poškození obou vozidel pečlivě nafotit a zdokumentovat. Proč? Protože i přes souhlasné stanovisko viníka a poškozeného může pojišťovna odmítnout plnit. Důvodem bývá tvrzení, že dané poškození nemohlo vzniknout způsobem, který účastníci tvrdí. Pojišťovny častokrát čelí pojistným podvodům, kdy k nehodě došlo jiným způsobem nebo na jiném místě, než je tvrzeno. Právě ono místo dopravní nehody se často „přesouvá“ ze soukromého pozemku na pozemní komunikaci. Pokud pojišťovna odmítne plnit a poškozený trvá na úhradě škody, nezbude viníkovi nic jiného, než že škodu uhradí a pak bude případně věc řešit s pojišťovnou soudní cestou. V tomto případě může pomoci součinnost poškozeného, který v případném soudním sporu průběh nehody dosvědčí.

Závěr

Závěrem zdůrazňujeme to nejdůležitější. Při poškození zaparkovaného vozidla je alfou a omegou zjištění viníka. Aby se jednalo o dopravní nehodu, musí k ní dojít na pozemní komunikaci a alespoň jedno vozidlo musí být v pohybu. Při poškození na soukromém parkovišti nelze počítat s krytím pojistné události z povinného ručení viníka. Ani doznání viníka bez dostatečné fotodokumentace nemusí znamenat hladký průběh vyřízení pojistné události. Setkali jste se s podobou situací a nemáte ji vyřešenou? Poraďte se zde.