Bourané vozidlo má nižší cenu – kolik žádat?

Při poškození vozidla například v souvislosti s dopravní nehodou dochází k poklesu jeho obvyklé ceny. Ani následnou opravou za použití nových náhradních dílů zpravidla nedojde k úplnému obnovení ceny vozidla před nehodou. V tomto článku si tedy přiblížíme nárok poškozeného na náhradu škody v souvislosti se snížením ceny vozidla v důsledku jeho opravy po dopravní nehodě.

Úvod

Obecně je rozsah náhrady škody dán rozdílem mezi majetkovým stavem před a po poškození. Náhrada škody tak musí zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu. Je-li nutné k obnovení původního stavu před poškozením využít například nové náhradní díly a oprava směřuje jen k uvedení vozidla do původního stavu, nelze přednášet tyto náklady na poškozeného. V případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými díly, je jeho skutečná hodnota vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla. Výše uvedené závěry plynou mimo jiné z nálezu Ústavního soudu ze dne 11.6.2014, č.j. I. ÚS 1902/13-1. Závěry tohoto nálezu byly potvrzeny také dalším nálezem Ústavního soudu ze dne 27.4.2017, č.j. II. ÚS 795/16-1 (možnost domáhat se rozdílu mezi tržní hodnotou před a po poškození vozidla). Lze tedy uzavřít, že nárok poškozeného na nahrazení poklesu obvyklé ceny vozidla po opravě, je posvěcen i soudní judikaturou.

Základní podmínky

Jako u každého případu náhrady škody je nutné si ověřit základní podmínky odpovědnosti za škodu – protiprávní jednání, vznik škody a příčinná souvislost mezi tímto jednáním a vzniklou škodou. Protiprávním jednáním v tomto případě bude většinou porušení pravidel silničního provozu či jiných právních předpisů. Dané případy se neomezují jen na dopravní nehody. K poškození vozidla může dojít například na soukromém pozemku, kde se neuplatní pravidla silničního provozu.

Škodou se zde rozumí pokles hodnoty majetku poškozeného v souvislosti s poškozením vozidla v různém rozsahu – od lehkých škrábanců a promáčklin až po totální škodu na vozidle. V případech zkoumání poklesu ceny vozidla po opravě se budeme pohybovat zpravidla mezi těmito mantinely. U zanedbatelného poškození je ovšem zanedbatelný i pokles ceny vozidla. Naopak u totální škody se už o poklesu ceny vozidla neuvažuje, jelikož vozidlo se již zpravidla neuvádí do stavu před poškozením. V případě požadavku na nahrazení poklesu ceny vozidla po dopravní nehodě musí dojít k opravě poškozeného vozidla. Pro pozdější možnost uplatnění jakýchkoli nároků v souvislosti s dopravní nehodu se důrazně doporučuje postupovat v souladu s pokyny pojišťovny. Ta zpravidla odsouhlasí subjekt, který vozidlo opraví a rovněž rozsah opravy. Po provedení opravy je důležité si vyžádat doklady o ceně a rozsahu opravy – fakturu s podrobným rozpisem provedených prací.

Mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou musí být příčinná souvislosti (kauzální nexus). Jinými slovy, poškození vozidla musí být způsobeno jednáním škůdce. Tato otázka se řeší velmi často u dopravních nehod. Na celkovou výši nároku pak může mít nezanedbatelný vliv i spoluzavinění poškozeného.

Vyčíslení nároku

V případě tohoto nároku se zpravidla poškozený nevyhne zpracování znaleckého posudku znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady. Znalci je nutné doložit údaje z technického průkazu vozidla a dále výbavu vozidla, počet najetých km, fotodokumentaci poškození, apod. Znalec spočítá obvyklou cenu vozidla před poškozením a následně stanoví pokles této obvyklé ceny z důvodu opravy vozidla. Obecně lze říci, že čím novější a dražší vozidlo bylo poškozeno, tím vyšší bude i pokles jeho obvyklé ceny. Výši nároku zcela zásadně ovlivňuje i rozsah poškození vozidla. Aby se ovšem poškozenému „vyplatilo“ pokles ceny vozidla vymáhat, musí zpravidla dojít k rozsáhlejšímu poškození například nosných částí vozidla, skeletu karoserie, apod.

Pro představu o rozsahu nároku uvádíme příklad tříletého vozidla Škoda Octavia. Při dopravní nehodě byly poškozeny přední a zadní dveře a práh vozidla. Muselo dojít k vyříznutí části prahu a navaření nové části. U vyměnitelných částí vozidla (zde dveře) se pokles ceny spíše neprojevuje nebo je v malém rozsahu. Oprava prahu už je ale zásahem do skeletu karoserie a znalec uzavřel, že pokles hodnoty takto opraveného vozidla činí 6 % z obvyklé ceny vozidla před poškozením. Dalším příkladem je poškozené pětileté vozidlo Hyundai i30, u něhož došlo k poškození a opravě obou blatníků, rovnání zadních podběhů a podlahy zavazadlového prostoru. Zde stanovil znalec pokles obvyklé ceny na 10%.

Uplatnění nároku

Dalším krokem po provedení vyčíslení znehodnocení je uplatnění tohoto nároku. Odpovědnou osobou je zpravidla provozovatel vozidla a škodu hradí obvykle příslušná pojišťovna. Nárok se tedy uplatňuje písemnou výzvou k úhradě spolu s doložením posudku. Pojišťovna má na likvidaci nároku lhůtu 3 měsíců. Jelikož se jedná o nárok, který poškození zpravidla neuplatňuji, pojišťovny nárok všemožnými způsoby krátí a „vymlouvají“ se na různé okolnosti. U výše uvedeného příkladu Škody Octavia pojišťovna uzavřela (i přes doložení posudku), že pokles hodnoty činí pouze přibližně 1,3 %. Jako je to u většiny sporů s pojišťovnami je důležité nenechat se odradit prvotním stanoviskem pojišťovny a trvat na svých nárocích. V případech, kdy svůj nárok opíráte o znalecký posudek, máte u soudu výhodu. V případě neúspěšného sporu nemusíte být zavázáni k úhradě nákladů řízení, pokud je dán alespoň základ požadovaného nároku. Jedná se tedy o případy, kdy cena vozidla sice poklesla, ale nikoli v takovém rozsahu, jak žádáte. Protože výsledek sporu závisí na znaleckém posudku či uvážení soudu, nemusí soud uložit povinnost k úhradě nákladů řízení neúspěšnému účastníku. Doporučujeme tedy vyčíslené nároky uplatňovat, protože jinak pojišťovny nebudou nuceny odpovídající plnění vyplácet.

Závěr

Nárok na náhradu škody v souvislosti s poklesem obvyklé ceny vozidla po opravě není masově uplatňován. Je to pravděpodobně dáno nedostatečnými informacemi na straně poškozených. Pojišťovna rozhodně poškozeným v rámci likvidace pojistné události dobrovolně nesdělí, že by mohli uplatnit například i tento nárok. Nezbývá tedy než apelovat na poškozené, aby se o svých nárocích a možnostech jejich uplatnění poradili s odborníky. Máte také opravené vozidlo po dopravní nehodě a tento nárok jste neuplatnili? Poraďte se s námi zde. Odškodnění lze žádat v rámci promlčecí lhůty, která neskončí dříve než uplynou 3 roky od poškození vozidla.