Dopravní přestupky a zavinění dopravní nehody

Řidič nemá vůbec řidičské oprávnění

Základními podmínkami pro získání řidičského oprávnění je dosažení stanoveného věku, získání odborné způsobilosti a doložení zdravotní způsobilosti. Bez těchto podmínek nebude řidiči vydán řidičský průkaz. Řidičské oprávnění prokazujeme řidičským průkazem, což automaticky neznamená, že pokud má řidič řidičský průkaz, tak má i řidičské oprávnění. V případě řízení motorových vozidel bez řidičského oprávnění se řidič dopouští přestupku. Pokud v takové situaci způsobí dopravní nehodu, budou následky závažnější, než kdyby nehodu způsobil řidič s řidičským oprávněním. V případě, že dojde k dopravní nehodě, kterou nezavinil řidič bez řidičského oprávnění, nebude za tuto nehodu odpovědný. Samotná absence řidičského oprávnění tak nemá za důsledek zavinění dopravní nehody.  V těchto případech bude totiž chybět příčinná souvislost mezi jednáním řidiče a následkem – dopravní nehodou.

Neplatný posudek o zdravotní způsobilosti

Tento řidič sice může mít řidičský průkaz, ale není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti. K takovým situacím zpravidla dochází, pokud uplynula platnost “starého” posudku, případně pokud řidič nemá žádný posudek, ač by jej měl mít. Lékař posudek nevystaví, pokud by mohl zdravotní stav řidiče ohrozit účastníky provozu. Ztráta samotné zdravotní způsobilosti může mít různé příčiny – zhoršení zraku, zpomalení reakcí, epilepsie, apod. V tomto případě by se mělo pečlivě zkoumat, zda měl zhoršený zdravotní stav řidiče vliv na zavinění dopravní nehody. Bez posouzení příčiny dopravní nehody nelze takového řidiče označit za viníka nehody jen z důvodu, že neměl platný posudek o zdravotní způsobilosti.

Řidič má “propadlý řidičák”

Toto je případ zapomnětlivého řidiče, který sice absolvoval autoškolu a má řidičské oprávnění a je i zdravotně způsobilý, ovšem nepohlídal si platnost řidičského průkazu. I tento řidič se dopustí přestupku, pokud bude řídit s neplatným řidičským průkazem. Pokud zaviní dopravní nehodu, bude následek obdobný jako v předchozím případě, tj. mezi samotnou neplatností řidičského průkazu a způsobením dopravní nehody nebude příčinná souvislost a tento řidič tedy nebude automaticky označen za viníka jen proto, že má neplatný řidičský průkaz. Rovněž to není důvodem pro to, aby pojišťovna viníka neplnila z pojistky viníka.

Řidič nemá u sebe “papíry”

Pokud řidiče potká silniční kontrola a při ní bude zjištěno, že řidič u sebe nemá povinné doklady, tj. řidičský průkaz, doklad totožnosti a doklad o uzavření pojištění odpovědnosti (zelená karta), dopouští se opět přestupku. Ovšem ani v tomto případě nebude automaticky označen za viníka dopravní nehody, jejíž bude účastníkem. Důvodem bude opět absence příčinné souvislosti mezi zapomenutými doklady a vznikem dopravní nehody. V tomto případě je ještě vhodné poznamenat, že při každé silniční kontrole si policie lustruje řidiče a tedy povinnost mít u sebe platný řidičský průkaz se může jevit jako nadbytečná. V Anglicku například řidič u sebe řidičský průkaz mít nemusí.

Řidič je pod vlivem alkoholu

Hned na začátku je nutné zdůraznit, že se jedná o nejzávažnější z popisovaných případů. Zde nehrozí řidiči jenom obvinění z přestupku, ale u vyšší hladiny alkoholu či jiné návykové látky se může takový řidič dopustit i trestného činu. Jak je to ale se zaviněním dopravní nehody v případě, kdy je účastníkem řidič, který je pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky? Paradoxně je to stejné jako u výše uvedených případů, tj. takový řidič není a nemůže být automaticky obviněn ze zavinění dopravní nehody, ale musí se zkoumat, co je samotnou příčinou dopravní nehody. Tímto se v žádném případě nedoporučuje jezdit pod vlivem alkoholu a spoléhat na nedostatek příčinné souvislosti.

Motorové vozidlo není způsobilé k provozu

Aby mohlo motorové vozidlo jezdit na pozemních komunikacích, musí být pro tento účel způsobilé. Způsobilost ověřuji stanice technické kontroly v pravidelných časových intervalech. Způsobilostí je jednoduše myslí to, aby bylo vozidlo v dobrém stavu, mělo funkční řízení, brzdy, osvětlení, apod. a neohrožovalo tak ostatní účastníky provozu. Pokud takové kvality nemá a bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky, tak způsobilé k provozu není. I v tomto případě se ovšem musí zkoumat tzv. kauzální nexus mezi nezpůsobilostí vozidla k provozu a příčinou dopravní nehody. V situaci, kdy např. vozidlo nebude mít funkční brzdový systém, a zezadu do něj narazí na silnici jiné rychle jedoucí vozidlo, jen těžko bude možné vinit z dopravní nehody řidiče, který jel s nefunkčními brzdami. Přestupku se v případě řízení vozidla, které je nezpůsobilé a ohrožuje provoz dopustí jeho řidič. Ovšem pokuta až 50.000,- Kč hrozí i provozovateli takového vozidla.

Motorové vozidlo má “propadlou technickou”

Zde se jedná o obdobnou situaci jako u řidiče s neplatným řidičským průkazem. Byť je vozidlo ve stavu, který je odpovídající pro provoz na pozemních komunikacích, nemá co dělat na silnici, protože technický stav vozidla není ověřen. I zde se ovšem bude muset posuzovat technický stav vozidla a jeho vliv na zavinění dopravní nehody. Případný argument pojišťovny, že odmítá plnit z důvodu, že vozidlo není technicky způsobilé k provozu, protože nemá platnou technickou, je tedy nesprávný. Pro řidiče s propadlou technickou ovšem opět platí výše uvedené, tj. že se dopouští přestupku.

Chybějící pojištění odpovědnosti za škodu

Uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, (povinné ručení), je základní podmínkou pro možnost provozovat vozidlo na silnici. Bez platného povinného ručení se řidič vystavuje nebezpečí, že pokud způsobí dopravní nehodu, tak uhradí vzniklou škodu. V těchto případech sice poškozenému nároky uhradí Česká kancelář pojistitelů, ale tato bude následně vymáhat škodu po provozovateli vozidla. Ovšem ani absence povinného ručení nemá za následek obvinění ze zavinění dopravní nehody. Jedná se o jakési “administrativní pochybení”, které nemá zpravidla nic společného s tím, jak se řidič chová na silnici.

Závěr

Všechny výše uvedené situace mají společného jmenovatele. Řidič se dopustí přestupku a musí očekávat sankci. Pokud v těchto případech navíc způsobí dopravní nehodu, je potřeba, aby nepropadl panice. Ani pokud bude řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, což není myšleno jako nějaké doporučení. Automaticky totiž neplatí, že řidič, který byl účastníkem dopravní nehody a byl pod vlivem alkoholu, je viníkem dopravní nehody. Vždy je nutné zkoumat příčinnou souvislost mezi porušením dopravních předpisů (chybějící řidičské oprávnění, propadlá technická, apod.) a vznikem dopravní nehody. Závěrem lze jen doporučit řidičům kontrolu všech dokladů potřebných k řízení vozidla a pečlivé dodržování pravidel silničního provozu. Nevíte si rady, jak postupovat v obdobné situaci? Poraďte se zde.