Text stanovení § 70 zákona o přestupcích

Poškozený v řízení o dopravním přestupku

Představte si situaci, že jste při dopravní nehodě utrpěli lehké zranění spojené s pracovní neschopností a došlo k poškození vozidla. Věc řeší správní orgán jako přestupek. Co z vašich nároků můžete jako poškozený uplatnit v rámci řízení o dopravním přestupku?

Nejdříve si uvedeme, jaké nároky můžete obecně požadovat. Půjde zejména o:

  • ušlý výdělek,

  • náhradu škody na movitých věcech,

  • bolestné,

  • psychickou újmu.

Ušlý výdělek

Hovoříme o nároku majetkovém, který můžete v rámci přestupkového řízení uplatnit. Správní orgán musí poškozeného o jeho právech poučit a poskytnout mu lhůtu k uplatnění jeho nároků. Ušlý výdělek si necháte potvrdit od zaměstnavatele, a pokud podnikáte, tak budete vycházet z daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. Konkrétní částku ušlého výdělku (zisku) pak sdělíte správnímu orgánu a budete požadovat, aby správní orgán v rozhodnutí o přestupku zavázal viníka tuto částku nahradit.

Náhrada škody na movitých věcech

Zde budete primárně žádat o náhradu škody na vozidle, což je opět majetkový nárok. Pokud nepůjde o totální škodu na vozidle, tak bude zpravidla zapotřebí nechat vozidlo nejdříve opravit. Faktury za opravu pak doložíte správnímu orgánu a opět budete požadovat úhradu vyčíslené částky.

Při poškození vozidla nezapomínejte na jeden často opomíjený nárok, kterým je obchodní znehodnocení vozidla. Jinými slovy, pokud vám poškodí vozidlo při nehodě, tak byť jej necháte opravit novými díly, jeho hodnota poklesne. Nechejte si zpracovat znalecký posudek a částku opět uplatněte v rámci řízení o přestupku. Více o tomto tématu se dozvíte zde.

Při dopravní nehodě může dojít i k poškození jiných movitých věcí, než jen vozidla. Často to bude převážený náklad ve vozidle, osobní věci, elektronika apod. Poškození všech těchto věcí můžete rovněž coby majetkovou škodu uplatnit rámci přestupkového řízení. Škodu vyčíslete  doložte. A co když již nemáte účtenky? Sepište čestné prohlášení, případně zkuste na internetu dohledat cenu, za kterou se obdobná věc historicky prodávala.

Bolestné

Jde o velmi častý nemajetkový nárok poškozeného v souvislosti s dopravní nehodou. Bohužel, v rámci přestupkového řízení poškozený nemůže tento nárok uplatnit, protože že zákon o přestupcích neumožňuje uplatňovat nemajetkovou újmu vzniklou poškozenému. Považujeme to za zásadní změnu oproti předchozí právní úpravě.

Psychická újma

Dopravní nehoda je velmi nepříjemný prožitek, který může zanechat i psychické následky. Častokrát se účastník dopravní nehody následně bojí sednout za volant nebo i na místo spolujezdce. Obecně může mít strach z provozu, může být nesvůj nervózní a nesoustředěný. Taktéž se mu může nepříjemná událost vracet, může být přecitlivělý, plačtivý, podrážděný apod. Tyto negativny prožitky způsobují narušení spánku, bušení srdce, migrény apod. Toto vše může mít příčinu v dopravní nehodě a poškozený může požadovat odškodnění. Nenechte se odradit pojišťovnou, že vám to již zahrnula do bolestného, není tomu tak. Bohužel, tento nárok opět nelze v rámci přestupkového řízení uplatnit.

Závěr

Kdy se tedy máte účastnit přestupkového řízení jako poškozený? Nemůžeme vám poskytnout jednoznačnou odpověď. Zpravidla bude záležet od následků dopravní nehody. Poškozený může též využít pro náhradu svých nároků pojišťovnu viníka. Existují ovšem případy, kdy zejména viník zavinění dopravní nehody rozporuje a pojišťovna plnit dočasně odmítá. V tomto případě se raději přestupkového řízení účastněte, abyste mohli ovlivnit rozhodnutí, z něhož bude následně pojišťovna vycházet.

Řešíte obdobný problém v souvislosti s dopravní nehodou? Neváhejte se na nás obrátit.