Máte nárok na odškodnění, i když viník ujel?

Při nehodě se může stát, že viník z místa nehody ujede. Na nic nečekejte a okamžitě zavolejte Policii ČR. Policie s vámi sepíše záznam, se kterým se následně obrátíte na Českou kancelář pojistitelů.

Stejně jako v případě, že viník není pojištěný, i v této situaci vám kancelář odškodnění vyplatí z garančního fondu.

Za jakých podmínek můžete požadovat odškodnění z garančního fondu

 1. Utrpěli jste újmu na zdraví, ale totožnost osoby odpovědné za újmu se nepodařilo zjistit (např. viník z místa nehody ujel) a věc řešila Policie ČR.
 2. Vznikla vám škoda na majetku a ušlý zisk – nárok na náhradu máte v případě, že totožnost odpovědné osoby se nepodařilo zjistit, vznikla vám závažná újma na zdraví, zároveň hmotná škoda nebo ušlý zisk přesahuje hranici 10 000 Kč a věc řešila Policie ČR.
 3. Pojišťovna osoby povinné nahradit újmu nemůže kvůli svému úpadku částku zaplatit.
 4. Osoba povinná nahradit újmu nemá uzavřené pojištění odpovědnosti.
 5. Odpovědnou osobou byl řidič cizozemského vozidla, který nemusí mít na území České republiky uzavřené hraniční pojištění.
 6. Újma byla způsobena vozidlem dovezeném z jiného členského státu do České republiky jako do cílové destinace, a ke kterému ještě nebylo sjednané pojištění odpovědnosti podle zákona. Tato situace se zohledňuje v případě, že k nehodě došlo do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, a to ještě nebylo v ČR zaregistrováno.

Další informace naleznete zejména v zákoně č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Aby byla vaše žádost vyřízená k vaší spokojenosti, je dobré vše konzultovat s advokátem.

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě

Pokud není nutné volat policii, měli byste se s druhým účastníkem nehody shodnout na zavinění. Tedy kdo nehodu zavinil. Toto prohlášení je nejlepší sepsat do formuláře s názvem Evropský záznam o dopravní nehodě, který je vhodnou součástí výbavy každého vozu.

Pokud jej však v autě nemáte, postačí i volný list papíru, na kterém musí být uvedeny kontaktní údaje účastníků nehody a případně svědků, stanovisko, kdo je viníkem a podpisy obou stran (obou řidičů). Následně kontaktujte pojišťovnu a řiďte se jejími pokyny.

Jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Bílou část vyplní řidiči obou vozidel

 1. Datum a hodina: vyplňte co nejpřesněji, např.: 19. 9. 2019 v 18:26.
 2. Místo: pokud se nehoda stala na vesnici nebo ve městě, vyplňte adresu domu, který byl nehodě nejblíže, např.: U Husova sboru 6, Olomouc. V případě, že se nehoda stala na silnici, napište kilometr silnice, např.: dálnice D5, 64. kilometr, v blízkosti sjezd Ejpovice.
 3. Zranění: políčko ANO zaškrtněte pouze, pokud ke zranění skutečně došlo, jinak nevyplňujte.
 4. Jiná škoda: políčko ANO zaškrtněte pouze, když vznikla i jiná škoda, než na vozidlech, např.: poškozené pouliční osvětlení, silniční značení, svodidla a podobně.
 5. Svědci: podle občanského průkazu vyplňte jména a adresy svědků a uveďte také jejich telefon. Do svědků se počítá i spolujezdec. Jméno spolujezdce podtrhněte.

Modrá a žlutá část: vozidlo A a B

Doporučujeme označit, kdo vyplňuje sloupec A a kdo B, tedy kdo je viník a kdo poškozený.

 1. Pojištěný: zapište jméno, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště obou osob, které jsou uvedené na smlouvách o pojištění odpovědnosti (povinném ručení). Údaje opište ze zelené karty.
 2. Vozidlo: na pomoc si vezměte osvědčení o registraci vozidla (malý techničák) a vyplňte značku auta, rok výroby a poznávací značku.
 3. Pojistitel: napište jméno pojišťovny, u které je auto pojištěné a také číslo pojištění, které je uvedené na zelené kartě. Pokud máte sjednané havarijní pojištění, zaškrtněte políčko ANO.
 4. Řidič: Auto nemusí vždy řídit člověk, na kterého je vozidlo napsané. Napište tedy jméno a adresu řidiče, který v době nehody řídil. Vyplňte číslo řidičského průkazu i číslo skupiny motorových vozidel, které může řidič řídit (to najdete v řidičáku).
 5. Označte šipkou na obrázku místo, ve kterém se obě dvě auta střetla.
 6. Viditelná poškození: jen ve stručnosti zapište, jaká viditelná poškození váš vůz utrpěl, např.: přední nárazník, pravé přední světlo, kapota atd.
 7. Okolnosti nehody: prostřední sloupeček je na formuláři proto, aby byl určen bližší děj, kvůli kterému k nehodě došlo. Každé auto má svoje zaškrtávací políčka. Políček můžete zaškrtnout hned několik. Tento krok se dělá proto, aby byl popis situace, kvůli které k nehodě došlo, co nejpřesnější. Pokud si nejste jisti, co a jak zaškrtnout, nebo nabízené děje na situaci nesedí, políčka nechte prázdná. Děj můžete popsat vlastními slovy v poznámce a přiložit i nákres.
 8. Nákres: podle zaškrtnutých políček v bodu 12 situaci zakreslete. Na obrázku vyznačte silnice a ulice s názvy a označením hlavní/vedlejší. Šipkami vyznačte směr jízdy obou aut i jejich postavení v momentě, kdy došlo k nehodě. Napište také názvy dopravních značek, kreslit je nemusíte.
 9. Poznámky: prostor pro upřesnění situace, můžete sem zapsat i to, co se nevešlo do kolonek formuláře. Pokud to není jasné z jiné části  záznamu, sem napište, kdo je viník nehody, jinak u pojišťovny pravděpodobně nepochodíte se svými nároky.
 10. Podpisy obou řidičů: oba řidiči musejí záznam podepsat. Pokud druhý řidič odmítne záznam podepsat, zavolejte raději policii.

Záznam o dopravní nehodě najdete ke stažení na stránkách Ministerstva dopravy zde. Není vám vše jasné? Poradíme.

Kolik žádat za smrt osoby blízké?

S příchodem nového občanského zákoníku došlo ke zrušení „tabulek“, které stanovily částky vyplácené jako jednorázové odškodnění pozůstalým osobám za smrt osob blízkých např. při dopravních nehodách. Toto řešení bylo přijato vesměs kladně, jelikož umožňuje zohlednit okolnosti konkrétního případu.

Stará právní úprava

Dle starého občanského zákoníku se nejbližším příbuzným v řadě přímé (rodiče a děti) a dále manželům, vyplácela částka ve výši 240 000 Kč. Sourozencům pak náleželo 175 000 Kč. Tyto částky se hradily paušálně a nijak neodrážely okolnosti konkrétního případu. Poškození pozůstalí se tak museli zpravidla zdlouhavě domáhat vyššího odškodnění prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti.

Nová právní úprava

O 1. ledna 2014 je ovšem situace zcela odlišná. Jelikož nový občanský zákoník nepřevzal tabulkový systém, docházelo zejména na začátku k velkým rozdílům v přiznávání odškodnění pozůstalým v rámci soudních řízení. O částečné sjednocení rozdílné praxe jednotlivých soudů se pokusil Nejvyšší soud České republiky. Dne 12. dubna 2016 vydal tiskovou zprávu, v jejímž textu stanovil základní rozpětí pro stanovení výše náhrady nejbližším pozůstalým (manželé, rodiče a děti) ve výši 250 000 až 500 000 Kč v případě, že v daném případě nejsou dány důvody pro mimořádné zvýšení této náhrady. Tuto argumentaci převzaly s nadšením i pojišťovny, které zpravidla tyto náhrady poškozeným vyplácejí. Pojišťovny jen velmi nerady a většinou až na základě pravomocného soudního rozhodnutí vyplácely vyšší částky.

Průlomové rozhodnutí Nejvyššího soudu

Další posun v oblasti náhrady za dušení útrapy přinesl rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.9.2018, sp. zn. 25 Cdo 894/2018. V tomto rozsudku Nejvyšší soud judikoval, že výše náhrady by se měla odvíjet od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházející smrti poškozeného. Dále uzavřel, že u nejbližších osob (manželé, rodiče a děti) lze za základní částku náhrady považovat dvacetinásobek průměrné mzdy.

Další podmínky

Při stanovení konkrétní částky je ovšem dále nutné zvážit další kritéria. Jedná se zejména o vzájemných vztah zemřelého a pozůstalého, jejich věk, majetkovou závislost, vzájemné vyživovací povinnosti, majetkové poměry viníka apod. Toto rozhodnutí lze hodnotit jako posun správným směrem, nicméně tyto náhrady jsou stále na velmi nízké úrovni. Odškodnění by totiž mělo poškozenému nahradit veškeré způsobené duševní útrapy. Nevíte, kolik náleží právě vám za ztrátu blízké osoby? Zkuste se poradit.

Příklad z praxe

Krajský soud v Brně ve svém nedávném rozsudku rozhodl o nárocích pozůstalých následovně. Pozůstalému potomku, který žil se zemřelou ve společné domácnosti,přiznal 20násobek průměrné mzdy. Potomku, který nežil se zemřelou ve společné domácnosti přiznal 18 násobek. Sestře zemřelé přiznal 11násobek a vnukům zemřelé desetinásobek průměrné mzdy za rok 2018.

1 2 3 4